Одобрени ЕКАФП
Дистанционна връзка с НАП

С изменението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1.01.2007 г , обнародвано в ДВ. бр.95/2009г. се въведе задължение за осигуряване на техническа възможност за установяване на дистанционна връзка на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с Националната агенция за приходите (НАП).

Изискването за установяване на
Copyright  © 2013 | Смарт Инвестмънт България ЕООД
« Назад
дистанционна връзка с НАП се отнася за всички както новозакупeни така и действащи ФУ и ИАСУТД. Дистанционната връзка между ФУ и НАП се осьществява чрез използване на преносна мрежа на избран от задълженото лице мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа. Всеки мобилен оператор осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия. Операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия.

Въвеждането на дистанционната връзка облекчава процедурите по регистриране/ дерегистриране на устройствата, което ще се извършва изцяло по електронен път. Това води до значително облекчаване процеса на администриране на ФУ и ИАСУТД както за бизнеса, така и за НАП.

Още едно много голямо облекчение за бизнеса и НАП е регламентираната с това изменение възможност за съхранение на информацията от хартиените контролни ленти на контролни ленти на електронен носител (КЛЕН) за всички ФУ и ИАСУТД. Това води до сериозно съкращаване на разходите за консумативи - хартиени контролни ленти и тяхното съхраняване, което е от особено значение за търговските обекти с голям клиентопоток.
0885 232 693
0885 536 686